Arriva Shipping Polska jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 11189 i zawsze działa zgodnie z wymogami konwencji MLC 2006.

 1. Arriva Shipping Polska nie pobiera od marynarzy żadnych bezpośrednich lub pośrednich opłat związanych z procesem rekrutacji.

 2. Arriva Shipping Polska nie zatrudnia żadnych osób poniżej 18 roku życia.

 3. Arriva Shipping Polska nie angażuje się w żadną działalność, która może godzić w prawa marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji, jak również zapewnia iż dane osobowe wszystkich marynarzy pozostają poufne.

 4. Wszyscy marynarze są równo traktowani, niezależnie od koloru skóry, religii, płci, pochodzenia społecznego itp. Proces rekrutacji przebiega bez dyskryminacji lub uprzedzeń.

 5. Arriva Shipping Polska informuje marynarzy o wszelkich ewentualnych kosztach, do których poniesienia będzie on zobowiązany podczas procesu rekrutacji lub podróży na statek. Koszty te zwracane są przez armatora.

 6. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji muszą odbyć niezbędne badania lekarskie, uprawniające do wykonywania obowiązków, jak również muszą posiadać ważne świadectwo zdrowia.

 7. Wszyscy zatrudnieni marynarze są przeszkoleni i wykwalifikowani, jak również posiadają wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące konkretnego stanowiska. Wszystkie świadectwa i dokumenty przedstawione są sprawdzane w celu potwierdzenia ich legalności.

 8. Arriva Shipping Polska informuje marynarzy odnośnie ich praw i obowiązków wynikających z umowy o pracę. Marynarze mają odpowiednią ilość czasu przed i po podpisaniu umowy do zapoznania się z warunkami, jak również otrzymują kopię podpisanej umowy. Umowa o pracę jest podpisana pomiędzy marynarzem a Arriva Shipping Polska, działającą jako agent załogowy w imieniu armatora.

 9. Arriva Shipping Polska posiada procedurę składania Skarg i Zażaleń, która jest zgodna z konwencją MLC 2006.

 10. Arriva Shipping Polska zapewnia marynarzowi oraz członkom rodzin bezpłatne, natychmiastowe i rzetelne informacje.

 11. Arriva Shipping Polska zapewnia całodobowy telefoniczny kontakt alarmowy +48 728 811 330 dla zatrudnionych marynarzy oraz członków ich rodzin.

 12. Arriva Shipping Polska współpracuje wyłącznie z armatorami i klientami, którzy spełniają wymagania konwencji MLC 2006.

 13. Arriva Shipping Polska dostarcza marynarzowi wszystkich niezbędnych informacji dotyczących podróży przed jej rozpoczęciem.

 14. Arriva Shipping Polska sprawdza referencje marynarza, kontaktując się z odpowiednią osobą, której dane kontaktowe zostały dostarczone przez marynarza.

 15. Umowa o pracę marynarza jest zgodna z obowiązującymi przepisami, wymaganiami MLC oraz obowiązującego układu zbiorowego. Kopie dokumentów są dostępne na pokładzie statku w języku angielskim.

Dokumenty

Dokument uprawniający do kierowania marynarzy do pracy na statkach. Pośrednictwo pracy dla marynarzy Arriva Shipping Polska.
Certyfikat o dokonaniu do wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących rejestr agencji zatrudnienia. Pośrednictwo pracy dla marynarzy Arriva Shipping Polska.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj! +48 58 352 00 06